Kalendář kurzů

Kalendář kurzů

Název kurzuProjektový manažer (2denní kurz)
Tématická oblastSoft skills
Časový rozvrh12 hodin
Cíl kurzuKaždý manažer, který je postaven před úkol naplánovat a realizovat projekt, musí řešit rovnici o mnoha neznámých. Jeho největším nepřítelem je čas. Nástrojem, který mu pomůže řešit tyto rovnice je projektové řízení. Absolvent kurzu získá orientaci v problematice řízení projektů. Získá dovednosti umožňující efektivně zjednodušit proces plánování, ale hlavně: sledování realizace - udrží si kontrolu nad dodržením dílčích a konečných cílů. Kurz je velmi interaktivní, spíše než školu připomíná dílnu. Cílem je samostatná práce účastníků, prosazování názorů a zavedení pořádku do řízení projektů (hlavně ve fázi realizace – což skoro nikde nedělají). Metoda: Výklad, interaktivní výuka, brainstorming, skupinová práce. Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.
Cílová skupinaManažeři, vedoucí pracovníci a všichni, koho s týká řízení projektů a jejich realizace.
Program kurzu

OBSAH:

 • Zjištění očekávání účastníků, dohoda o programu
 • Základní pojmy projektového řízení

- trojimperativ a charakteristické rysy projektů

- definice a řízení projektu P.M.B.O.K. a ČSN ISO 10 006

- zavádění projektového řízení projektů

- strategie a taktika v řízení projektů

- kritéria úspěšnosti projektu

- příčiny neúspěšnosti některých projektů

- hodnocení projektu

- projektová dokumentace projektu

 • Cvičení – správná struktura projektového řízení
 • Organizace projektu

-   organizační formy projektu

 • Cvičení – zábrany uvnitř firmy – dotazník a diskuze

-   organizační struktury projektového řízení

 • Projektová organizační struktura
 • Projektová kancelář

-   odůvodnění projektu – metoda S. P. I. N.

 • Cvičení – odůvodnění projektu metodou SPIN

- lidský faktor v projektovém řízení

- řízení projektového týmu

 • Cvičení – Přirozené role členů v týmu – Belbinův dotazník

-   řízení lidské dimenze

 • Klíčové manažerské dovednosti
 • Komunikace

- organizace projektu – rozdělení odpovědností členů týmu

- tvorba rozpočtu projektu, analýza nákladů a přínosů

- „Marketing projektu“ – strategie a taktika v komunikaci a implementaci projektu

- otázky získávání podpory projektu TOP vedením a vytváření podmínek pro práci týmů

- získávání participace ostatních útvarů a vedoucích v organizaci

 • Cvičení – Vynalézáme budoucnost

- životní cyklus projektu

- životní cyklus projektu a úkoly účastníků v jednotlivých fázích.

- analýza problému

- koncepční fáze, studie proveditelnosti

- plánování projektu

 • Dekompozice cílů a vytvoření struktury realizačních aktivit (WBS)
 • Definice činností
 • Určení pořadí činností
 • Analýza vztahů mezi hlavními a dílčími úlohami aktivitami
 • Odhad doby trvání činností
 • Plánování zdrojů
 • Odhadování nákladů
 • Rozpočtování nákladů
 • Plánování zdrojů
 • Detailní plánování – vytvoření podrobného časového harmonogramu pro aktivity a využívání zdrojů
 • Určení kontrolních bodů v projektu – „Milníků“
 • Plánování komunikace
 • Praktické cvičení

- sestavení vlastního projektu – skupinová práce a prezentace

- realizace

 • Sledování průběhu projektu – kontrolní schůzky, řízení času, zdrojů a nákladů

- ukončení projektu – Požehnání/Poslední soud

- využívání

- odstavení, likvidace

 • Cvičení

- případová studie

- skupinová práce

- rozbor metod projektového řízení v praxi

 

Přehled všech vypsaných termínů kurzu - Projektový manažer (2denní kurz)

Nebyl nalezen žádný termín - v případě zájmu nás kontaktujte přes
kurzy@azpersonalistika.cz