OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Od: Kateřina Nermuťová

23.9.2014

1. Objednávka

Přihlášky na kurzy pořádané naší firmou přijímáme písemně, a to buď e-mailem, elektronickou přihláškou na našich webových stránkách – přihláška umístěna u každého kurzu, u kterého je stanoven termín konání, dálem faxem nebo zaslané klasickou poštou na adresu Olšanská 2643/1a, 13000 Praha 3.Tyto přihlášky považujeme za závazné. V případě naplnění kurzu je zájemce o kurz včas informován a je mu nabídnut nebližší možný termín stejného nebo podobné kurzu (je-li termín na takový kurz již vypsán nebo znám).

Vyplněním a odesláním závazné objednávky/přihlášky vyjadřujete firmě Kateřina Nermuťová – AZ PERSONALISTIKA souhlas s poskytnutím osobních údajů ke zpracování (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.

2. Úhrada kurzu

Na základě přihlášky, kterou obdržíme, potvrzujeme její přijetí (standardně obratem, avšak nejpozději do několika pracovních dnů). Současně s potvrzením zasíláme proforma fakturu pro úhradu kurzu. další možností platby může být platba v hotovosti popř. fakturou po absolvování kurzu. Platící je povinen dbát na správné a úplné uvedení fakturačních údajů v přihlášce a následné správné uvedení variabilního symbolu při platbě.

Daňový doklad obdržíte po úhradě platby, a to buď e-mailem nebo poštou.

3. Storno

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem kurzu. Storno kurzu nejpozději 5  pracovních dnů před termínem kurzu, účtujeme 50 % z jeho plné ceny. V případě, že kurz stornujete 0 – 4 pracovní dny před kurzem, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete vyslat náhradníka. Po dohodě lze nabídnout náhradní termín či výběr jiného kurzu. Pokud storno neobdržíme a přihlášený nebo jeho náhradník se na kurz nedostaví, účtujeme plnou cenu kurzu.

Pokud obdržíme přihlášku a kurzovné není dle splatnosti na proforma faktuře uhrazeno a přihlášený se nedostaví a neobdržíme-li písemné storno, přihlášený je povinen kurzovné uhradit v plné výši.

4. Organizační informace a případné změny

V přihlášce každého kurzu je uvedeno místo konání kurzu, termín a čas. Prezence přihlášených účastníků kurzu je nejpozději  10 minut před zahájením kurzu. V Praze se kurzy konají v naší učebně na adrese Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, v ostatních městech je místo též uvedeno u přihlášek nebo na pozvánkách. Firma Kateřina Nermuťová – AZ PERSONALISTIKA si vyhrazuje právo na změnu místa konání kurzu, změnu termínu či lektora, popř. úplné zrušení kurzu. V případě úplného zrušení kurzu ze strany pořadatele, je pořadatel povinen vrátit kurzovné v plné výši. O změnách v rámci organizace kurzu jsou přihlášení informováni. Pokud přihlášeným nebudou vyhovovat změny v organizaci, pořadatel kurzu se s přihlášeným dohodne na dalším postupu (tedy vyhledání vhodného řešení) či na případném stornu přihlášky.

Rubriky: